Algemene voorwaarden Atimo Personeelstechniek B.V.

Inschrijvingsnummer KvK Utrecht nummer 56928270

 

ARTIKEL 1 – GEBONDENHEID

1.1 Onderhavige voorwaarden beheersen iedere rechtsverhouding tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Atimo® Personeelstechniek B.V., gevestigd en zaakdoende te Utrecht zomede aan haar gelieerde ondernemingen, hierna kortweg te noemen Atimo, en haar contractpartijen, hierna te noemen opdrachtgever.

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn primair van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en ingebruikgeving (licentie) met betrekking tot tijdregistratie- en toegangscontrolesystemen; maar ook voor zoveel mogelijk op alle andere dienstverlening van Atimo, daaronder begrepen maar niet beperkt tot: organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, after sales service, onderhoud van hardware en software, ondersteuning, detachering, het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen, dan wel het verlenen van assistentie.

 

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventueel al eerdere of nog te sluiten overeenkomsten tussen partijen. Iedere nieuwe versie van deze algemene voorwaarden zal steeds een eventuele eerdere versie van deze voorwaarden vervangen.

 

1.4 Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden geldt slechts nadat deze afwijking door Atimo schriftelijk is bevestigd. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, worden door Atimo reeds nu overeenkomstig 6:225 lid 3 BW uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.5 Indien enig bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen Atimo en opdrachtgever in overleg treden ter herformulering of vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen (overeenkomen), waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen/offertes – zowel mondeling als schriftelijk – door of namens Atimo gedaan zijn vrijblijvend en kunnen steeds – zelfs onverwijld na aanvaarding- door Atimo worden herroepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of door Atimo in haar offerte aangegeven. Aanbiedingen/offertes kunnen – tenzij expliciet schriftelijk anders aangegeven – gedurende één maand na dagtekening worden aanvaard. Na afloop van die termijn gelden de aanbiedingen/offertes als vervallen, voorzover al niet eerder herroepen (in afwijking van het “tenzij” in artikel 6:219 lid 1 BW, conform artikel 6:217 lid 2 BW) eventueel onverwijld na aanvaarding.

 

2.2 Alle overeenkomsten komen ongeacht het in het vorige lid bepaalde uitsluitend – al dan niet na offerte – eerst tot stand wanneer de opdracht schriftelijk door Atimo is bevestigd of daadwerkelijk aan de opdracht (een begin van) uitvoering wordt gegeven.

 

2.3 Mondelinge afspraken en bedingen, alsmede geplaatste opdrachten via tussenpersonen waaronder agenten, vertegenwoordigers of wederverkopers binden Atimo eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door daartoe zijdens Atimo bevoegde personen.

 

2.4 Alle gegevens in publicaties/reclamemateriaal van Atimo zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. Atimo staat niet in voor de volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan catalogi en verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan opdrachtgever geen enkele aanspraak ontlenen.

 

ARTIKEL 3 – (AF)LEVERING

3.1 Tenzij anders overeengekomen wordt een levertermijn van 2 tot maximaal 6 weken aangehouden en deze loopt vanaf de datum van de getekende schriftelijke opdracht-/orderbevestiging van Atimo. Iedere door Atimo opgegeven of met opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn of datum van levering zal steeds bij benadering gelden en dus nimmer als fatale termijn kunnen worden opgevat. Bij niet tijdige levering – om welke reden ook – zal opdrachtgever Atimo schriftelijk een nadere redelijke termijn stellen tot nakoming. Bij enige verlenging van de termijn, kan Atimo niet geacht worden in verzuim te zijn, verbeurt zij geen boetes en is Atimo evenmin anderszins gehouden tot enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan terzake geen rechten ontlenen tot ontbinding van de overeenkomst tussen partijen.

 

3.2 Behoudens het geval dat er tussen partijen een andere plaats van aflevering is overeengekomen, vindt deze plaats af-magazijn/de bedrijfsvestiging van Atimo. De opdracht kan te allen tijde in gedeelten worden uitgevoerd. Ingeval van een opdracht tot levering in gedeelten wordt de overeenkomst geacht voor het geheel tot stand te zijn gebracht indien de eerste gedeeltelijke dan wel deellevering plaatsvindt.

 

3.3 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, geldt het moment waarop de zaken door Atimo aan het haar bekende adres van opdrachtgever worden aangeboden, als het tijdstip van levering. Vanaf dit tijdstip of zoveel eerder de zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of door deze gebruikte hulppersonen zijn gebracht, zijn de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien tevens installatie van software is overeengekomen, geldt niettemin voornoemd tijdstip als moment van levering.

 

3.4 Opdrachtgever is gehouden de prestatie van Atimo binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Blijft opdrachtgever na sommatie daarmee in gebreke, dan is Atimo bevoegd de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Ingeval Atimo geen ontbinding maar alsnog nakoming door opdrachtgever verlangt, dan worden geleverde zaken geacht te zijn afgenomen en is opdrachtgever verplicht daarvoor op factuur te voldoen.

 

3.5 Alle bij levering aanwezige documenten zoals afleveringsbonnen en vrachtbrieven worden geacht de hoedanigheid en hoeveelheid van de geleverde zaken correct weer te geven, behoudens onverwijld tegenbericht van opdrachtgever.

 

3.6 Voor verzendingen beneden de grens van Euro 125,= wordt een bedrag van Euro 15,= wegens administratiekosten in rekening gebracht. Daarnaast worden de geldende vrachtkosten in rekening gebracht, afhankelijk van het gewicht van de te leveren zaken.

 

3.7 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities blijft Atimo te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een begonnen levering voort te gaan, van opdrachtgever genoegzame zekerheidstelling of vooruitbetaling te verlangen. Van dat voornemen dient Atimo opdrachtgever per post , fax of e-mail in kennis te stellen en deze daarbij de gelegenheid te geven de gevraagde zekerheidstelling binnen bekwame tijd te verstrekken. Indien de verlangde zekerheidstelling of aanbetaling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is Atimo gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 

ARTIKEL 4 – UITVOERING OVEREENKOMST, DIENSTVERLENING EN WERKZAAMHEDEN

4.1 Atimo zal naar beste vermogen naar de laatste stand der techniek en met inachtneming van branche-gebruikelijke zorgvuldigheidsnormen de opgedragen dienstverlening uitvoeren, waar mogelijk overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Indien is overeengekomen dat één en ander in fasen zal plaatsvinden, is Atimo gerechtigd de uitvoering van de diensten/werkzaamheden die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

4.2 Alle aan Atimo opgedragen werkzaamheden zullen binnen de normale bij Atimo geldende werktijden worden uitgevoerd. De kantooruren zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot en met 17.00 uur en behoudens door Atimo (nader) ingevoerde aanpassing c.q. inperking van de kantoortijden en voorts met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

 

4.3 Slechts indien schriftelijk overeengekomen, is Atimo gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening en werkzaamheden tijdig opgegeven en verantwoorde instructies respectievelijk aanwijzingen van opdrachtgever in acht te nemen. Atimo zal niet verplicht zijn gevolg te geven aan zodanige richtlijnen of aanwijzingen die de inhoud of omvang van de geconvenieerde dienstverlening/werkzaamheden veranderen of aanvullen. Volgt Atimo deze wel op, dan zullen de prestaties van Atimo worden vergoed overeenkomstig de alsdan gebruikelijke tarieven van Atimo.

 

4.4 Indien de overeenkomst of een gedeelte daarvan betrekking heeft op dienstverlening/werkzaamheden en is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Atimo steeds bevoegd deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde althans gelijksoortige kwalificaties.

 

4.5 Indien zulks voor de juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal opdrachtgever alle verlangde gegevens op eerste verzoek verstrekken, alsmede alle overige medewerking verlenen welke redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Opdrachtgever draagt het risico van onvolkomenheden c.q. misverstanden aangaande tekstinhoud/uitvoering van tussen partijen gesloten overeenkomsten, in elk geval voorzover die hun oorzaak vinden in onjuiste, onvolledige en/of niet tijdige specificaties, of andere relevante mededelingen, direct of indirect door opdrachtgever aan Atimo verstrekt. Tevens zijn onregelmatigheden wegens de daartoe gebruikte technische middelen zoals telefoon, fax, e-mail of soortgelijke transmissiemedia voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

4.6 Adviezen van Atimo met betrekking tot door haar te verrichten prestaties en te verlenen diensten, ook voorzover deze betrekking hebben op adviezen betreffende aan te kopen zaken worden naar beste weten verstrekt. Niettemin gelden zij slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan opdrachtgever niet van de verplichting de verstrekte adviezen en aanbevelingen op geschiktheid en doelmatigheid te controleren.

 

4.7 Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de technische- , ruimtelijke- en telecommunicatievoorzieningen, die nodig zijn om de apparatuur naar behoren te laten functioneren. Opdrachtgever dient meer speciaal ervoor te zorgen dat de voor de werking van de apparatuur benodigde elektrische energie adequaat aanwezig is; ingeval van een gelijkspanningsnet dient de polariteit steeds constant te zijn en bij een wisselspanningsnet mag de frequentie niet meer dan 5% afwijken van de nominale frequentiewaarde. Daarnaast behoort de voedingsspanning vrij te zijn van schakel-, regel- en stoorpulsen en mag de voedingsspanning maximaal 10% afwijken van de nominale spanningswaarde.

 

ARTIKEL 5 – MEERWERK

5.1 Atimo zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien de te verrichten werkzaamheden of diensten niet vallen onder de ingevolge de overeenkomst door haar te verrichten prestaties. In dat geval is er sprake van meerwerk. Atimo zal opdrachtgever steeds schriftelijk van tevoren informeren over de mogelijke financiële consequenties van uit te voeren meerwerk.

 

5.2 Behoudens in het geval opdrachtgever binnen twee dagen nadat Atimo heeft meegedeeld dat er sprake is van meerwerk, aan Atimo te kennen geeft dat dit meerwerk niet mag worden uitgevoerd, wordt opdrachtgever geacht met het verrichten van het meerwerk in te stemmen. De kosten voor het meerwerk komen steeds voor rekening van opdrachtgever, ook indien over de prijs daarvan ten tijde van het uitvoeren van het meerwerk nog geen overeenstemming is bereikt. De kosten van het meerwerk worden alsdan bepaald aan de hand van de gebruikelijke tarieven van Atimo.

 

5.3 Atimo is niet verplicht aan een verzoek van opdrachtgever tot meerwerk te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een vervolgovereenkomst wordt gesloten.

 

5.4 Opdrachtgever is zich ervan bewust en stemt er op voorhand mee in, dat wegens de uitvoering van meerdere werkzaamheden het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de levering van producten of diensten door Atimo en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.

 

ARTIKEL 6 – SERVICEOVEREENKOMST

6.1 Indien partijen een serviceovereenkomst sluiten, strekt deze ertoe dat Atimo zorgdraagt voor onderhoud van de onder de overeenkomst begrepen hardware en/of software, teneinde een goede werking daarvan te bevorderen, indien aanwezig overeenkomstig de schriftelijke specificaties. Serviceovereenkomsten worden enkel aangegaan voor het Nederlands grondgebied en gelden alleen voor de binnen dat grondgebied aanwezige apparatuur (hardware en programmatuur en bijkomende materialen), tenzij in het contract anders aangegeven.

Zoals te doen gebruikelijk (in de branche) wordt onder onderhoud verstaan:
preventief onderhoud: de door Atimo ter voorkoming van storingen/problemen noodzakelijk geachte inspectie, reiniging en afstelling van de apparatuur;
correctief onderhoud: het opheffen van aangemelde storingen/problemen, daaronder begrepen het uitvoeren van door Atimo noodzakelijk geachte reparaties en het zonodig vervangen van onderdelen.

 

6.2 Indien voor software en/of hardware een serviceovereenkomst is gesloten, zal opdrachtgever conform de bij Atimo bestaande procedures eventuele problemen gedetailleerd en schriftelijk aan Atimo melden. Na ontvangst van de melding zal Atimo zich naar beste vermogen inspannen om deze problemen op te lossen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de software respectievelijk hardware, met inachtneming van hetgeen verder tussen partijen is gestipuleerd. De resultaten zullen ten spoedigste op door Atimo te bepalen wijze aan opdrachtgever worden verstrekt.

 

6.3 Atimo is te allen tijde bevoegd tijdelijke oplossingen of programmaomwegen, dan wel probleemvermijdende restricties in de software aan te brengen. Vervangen onderdelen worden respectievelijk, blijven eigendom van Atimo. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn verbeteringen en modificaties op verzoek van opdrachtgever niet begrepen onder de onderhoudsverplichting van Atimo.

 

6.4 Onderdeel van het correctief onderhoud wat is genoemd in artikel 6.1 vormt onder andere het verlenen van basissupport. Onder basissupport wordt verstaan het verlenen van telefonische of schriftelijke ondersteuning met betrekking tot vragen over het gebruik van de geleverde software, alsmede het telefonisch hulp bieden bij storingen/problemen in de software. Tot een maximum van 8 uur per jaar zal opdrachtgever een beroep kunnen doen op basissupport.

 

6.5 Wanneer blijkt dat opdrachtgever ten onrechte om basissupport heeft gevraagd – onder meer wanneer het voorgebrachte probleem niets te doen heeft met de door Atimo geleverde prestatie en/of er geen serviceovereenkomst tussen partijen is afgesloten, – kan Atimo de kosten van de verleende basissupport bij opdrachtgever in rekening brengen tegen de alsdan geldende tarieven.

 

6.6 Atimo kan niet garanderen dat de software altijd zonder fouten of onderbreking zal functioneren en de geconstateerde problemen volledig zullen worden opgelost. Atimo zal haar gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening brengen indien er sprake is van gebreken als bedoeld in artikel 8 lid 6 van deze algemene voorwaarden.

 

6.7 Indien zulks in de serviceovereenkomst overeengekomen, zal Atimo bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de software, deze aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen de eventuele installatiekosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. Nadat er een verbeterde versie van de software ter beschikking is gesteld, is Atimo niet meer gehouden om mogelijk optredende gebreken in de oude versie te herstellen en niet meer verplicht tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de oude versie; tenzij de kosten daarvan door opdrachtgever worden voldaan tegen de gebruikelijke tarieven van Atimo.

 

6.8 Voor het ter beschikking stellen van een opvolgende versie van de software met nieuwe opties, functies en modaliteiten kan Atimo van opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Atimo aangaat onder de alsdan geldende condities en tarieven.

 

6.9 Indien opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de hoofdovereenkomst tot levering van hardware en/of software een serviceverbintenis met Atimo aangaat, kan Atimo door opdrachtgever niet worden verplicht op een later moment alsnog een servicecontract te sluiten. Ook zal Atimo te allen tijde bevoegd zijn om de opdrachtgever met wie reeds een serviceovereenkomst is gesloten, haar medewerking tot het sluiten van een vervolgcontract te onthouden.

 

ARTIKEL 7 – ONDERHOUDS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

7.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een werkbare situatie en doelmatige faciliteiten waarin Atimo het onderhoud moet uitvoeren. Die voorbereidingen (eventueel op aanwijzing van Atimo) worden door opdrachtgever voor eigen rekening uitgevoerd. De ruimte waarin de apparatuur wordt geïnstalleerd en/of waar aan de apparatuur werkzaamheden door Atimo moeten worden verricht, dient te voldoen aan de daaraan door Atimo te stellen eisen. Opdrachtgever draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de technische voorzieningen (met name de bekabeling en de aansluiting op het elektriciteitsnet) alles naar inzicht en wens van Atimo. Wijzigingen van die voorzieningen zal opdrachtgever niet zonder schriftelijke toestemming van Atimo mogen aanbrengen.

 

7.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de door Atimo geleverde apparatuur zelf aan te sluiten. Storingen/problemen en onderhoudskosten in verband met niet door Atimo geplaatste apparatuur c.q. een aansluiting die niet door Atimo is verricht en de ontstoring daarvan, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen. Na voorafgaande schriftelijke toestemming van Atimo kan opdrachtgever de apparatuur voor eigen rekening en risico (doen) verplaatsen.

 

7.3 Zo nodig zal op verzoek van Atimo een vakkundig werknemer van opdrachtgever bij het onderhoudswerk aanwezig zijn. Opdrachtgever is steeds bevoegd bij het onderhoud aanwezig te zijn. Ingeval het onderhoudspersoneel van Atimo wachttijden in acht moet nemen door aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaken, kunnen de daaraan verbonden kosten volgens de bij Atimo gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

7.4 Opdrachtgever stelt de aanwezige apparatuur ter beschikking aan het onderhoudspersoneel van Atimo ten behoeve van de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden. Opdrachtgever stelt het onderhoudspersoneel daarnaast in staat genoemde werkzaamheden te verrichten indien het apparatuur betreft die is verbonden of gekoppeld aan niet door Atimo geleverde zaken. Indien bij het onderhoud testmateriaal nodig is buiten de normale outillage van Atimo, dient opdrachtgever daarvoor eveneens zorg te dragen.

 

7.5 Het onderhoud wordt verricht tijdens de reguliere werktijden van Atimo behoudens door Atimo ingevoerde aanpassing c.q. inperking van de kantoortijden en voorts met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. Indien het onderhoud is aangevangen tijdens de normale kantooruren en het onderhoudspersoneel van Atimo het nodig acht dat de werkzaamheden buiten die uren worden voortgezet, zullen hiervoor aan opdrachtgever de geldende tarieven in rekening worden gebracht (als regel maximaal 1 uur overwerk).

 

7.6 Behoudens voornoemde situatie, zullen de kosten van onderhoud, vermeerderd met verschuldigde omzetbelasting en verdere kosten voor het eerst verschuldigd zijn op de in de serviceovereenkomst aangegeven datum. Zij dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, voorafgaand aan de periode waarop zij betrekking hebben. Het in dit artikellid bepaalde laat het elders in deze voorwaarden omtrent prijs en betaling bepaalde onverlet.

 

7.7 De volgende kosten die Atimo in het kader van te verrichten onderhoud – te harer beoordeling – noodzakelijkerwijze moet maken, zijn voor rekening van de opdrachtgever:
– kosten veroorzaakt door/in verband met diefstal van onderdelen, ontwrichten, overmatige verhitting of inwerking van chemicaliën, brand en rookschade, overmatige stofvorming, grote elektrische netspanningsfluctuaties, overmatige vochtigheid en waterschade, blikseminslag, vandalisme en hetgeen valt onder de definitie van overmacht zoals in deze algemene voorwaarden bepaald;
– kosten veroorzaakt door/te wijten aan/in verband met onbehoorlijk gebruik van apparatuur (hardware en software en overige materialen) of grove nalatigheid bij het opvolgen van instructies voor het onderhoud/ schoonhouden van genoemde apparatuur, onverlet het bepaalde in artikelen 8.6/8.8 van deze voorwaarden;
– kosten veroorzaakt door/te wijten aan/in verband met het werken met materialen, afdrukhulpmiddelen en magnetische hulpmiddelen die niet voldoen aan de eisen die Atimo daaraan stelt.

 

ARTIKEL 8 – GARANTIE EN KLACHTENREGELING

8.1 Atimo verbindt zich jegens opdrachtgever om zaken te leveren van goede kwaliteit in de juiste hoeveelheid en overeenkomstig de omschrijving als in de offerte of een nader schriftelijk stuk vastgelegd. In het algemeen zal Atimo zich naar beste vermogen inspannen om de overeengekomen prestatie(s) te laten beantwoorden aan de overeenkomst en de overige redelijkerwijs te stellen eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

 

8.2 Atimo garandeert de goede werking althans de werking in overeenstemming met de schriftelijke specificaties van de aan opdrachtgever geleverde zaken gedurende een termijn van twaalf maanden na (af)levering in de zin van artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden. Samengevat houdt deze garantie in dat wezenlijke gebreken c.q. afwijkingen van bedoelde specificaties die redelijkerwijs niet direct konden worden gesignaleerd door Atimo kosteloos zullen worden hersteld (zonder arbeidsloon en materiaalkosten) met dien verstande dat zolang de opdrachtgever binnen de garantieperiode geen servicecontract met Atimo is aangegaan tenminste aan opdrachtgever de voorrijkosten, verreden kilometers en reistijd zullen worden doorberekend.

 

8.3 Opdrachtgever dient de bruikbaarheid en deugdelijkheid van het geleverde steeds direct na ontvangst te (doen) controleren. Klachten over gebreken c.q. afwijkingen als in 8.1 omschreven, dient opdrachtgever onverwijld na ontdekking daarvan schriftelijk – per post of per fax – gemotiveerd aan Atimo ter kennis te brengen.

 

8.4 Kennelijke afwijkingen betreffende te leveren onderdelen of hoeveelheid alsmede direct zichtbare gebreken moeten terstond in het document als bedoeld in artikel 3.5 van deze voorwaarden worden vermeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen enkele actie terzake jegens Atimo kan instellen. Op opdrachtgever rust de bewijslast dat de zaken waarover wordt gereclameerd, dezelfde zijn als welke door Atimo zijn geleverd.

 

8.5 Proefexemplaren/prototypes dan wel demonstratiezaken kunnen afwijken van het geleverde. Aan geringe afwijkingen kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

8.6 Gebreken tengevolge van onoordeelkundig of foutief gebruik dan wel wijziging/bewerking door opdrachtgever of enige derde zonder schriftelijke toestemming van Atimo, vallen buiten elke garantie- en onderhoudsplicht. Hetzelfde geldt bij verlies of verplaatsing dan wel doorlevering van afgeleverde goederen aan een derde en herstel van verloren of verminkte gegevens.

 

8.7 Problemen met het geleverde waarvoor Atimo op basis van de betrokken overeenkomst en het bepaalde in deze voorwaarden uitdrukkelijk aansprakelijk is, zullen al dan niet via de serviceovereenkomst met inachtneming van lid 2 van dit artikel door Atimo worden hersteld. Mocht bij herstel van problemen blijken dat deze niet aan Atimo zijn toe te rekenen, dan komen de betrokken kosten alsnog voor rekening van opdrachtgever.

 

8.8 Het voorgaande lid laat onverlet dat Atimo bij een gegronde klacht de keus heeft, om alsnog naar behoren te leveren of de betreffende zaken geheel of gedeeltelijk terug te nemen en te vervangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden onder terugname van afgeleverde zaken en gedane betalingen aan opdrachtgever terug te storten.

 

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

9.1 Gedurende een situatie van overmacht – derhalve elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en welke niet aan één der partijen is toe te rekenen – wordt ter keuze van Atimo de uitvoering van de overeenkomst opgeschort dan wel door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden, onder opgave van de omstandigheid die verdere uitvoering belet. Kiest Atimo voor opschorting en heeft de opschorting drie maanden geduurd, dan is Atimo gerechtigd de overeenkomst alsnog te ontbinden.

 

9.2 Indien Atimo bij het intreden van de overmachtsituatie gedeeltelijk aan haar plichten heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dit reeds uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

9.3 Van een situatie van overmacht zal onder meer sprake zijn indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog of oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming en overige natuurrampen, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, dan wel niet-tijdige of niet-behoorlijke toelevering door derden.

 

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Ten aanzien van alle overeengekomen prestaties is Atimo behoudens de garantieverplichtingen als weergegeven in artikel 8 en met inachtneming van het in dit artikel bepaalde slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door een aan haar toe te rekenen ernstige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen (opzet of grove schuld), daaronder begrepen tekortkomingen van haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden. Atimo zal nimmer jegens opdrachtgever verder aansprakelijk zijn dan in het betrokken geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd en in ieder geval niet verder dan tot het bij polis uitkeerbare schadebedrag.

 

10.2 Atimo’s aansprakelijkheid beperkt zich voorts tot die directe schade die gevolg is van stilstand, niet- of onvoldoende functioneren, van verminderde betrouwbaarheid of verhoogde storingsgevoeligheid van hardware en/of software die door Atimo is geleverd, of ten gevolge van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, herstel- of vervangingswerkzaamheden door/namens Atimo. Atimo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor andere directe schade en indirecte schade.

 

10.3 Onder directe schade zoals bedoeld in deze voorwaarden wordt verstaan:
– zaakschade veroorzaakt door fysieke beschadiging of vernietiging van zaken;
– letselschade, (derhalve door lichamelijke of geestelijke aantasting van de gezondheid).

Onder indirecte schade zoals bedoeld in deze voorwaarden wordt verstaan:
– vermogensschade als gevolg van zaakschade of letselschade, met andere woorden gevolgschade zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten door arbeidsongeschiktheid;
– zuivere vermogensschade, zoals geleden verliezen en gederfde winst, vertragingsschade en andere bedrijfsschade.

 

10.4 Opdrachtgever zal geen rechten jegens Atimo inroepen of geldend maken indien dit tot verdergaande verplichtingen zou leiden dan Atimo verplicht is ingevolge deze voorwaarden. Voorts vrijwaart opdrachtgever Atimo voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die ingevolge deze voorwaarden voor rekening van opdrachtgever komt. De bewijslast terzake het in dit artikel bepaalde zal steeds op opdrachtgever rusten, ongeacht enige andersluidende wettelijke regel van bewijslastverdeling.

 

ARTIKEL 11 – PRIJS EN BETALING

11.1 De aangeboden, zomede de definitief overeengekomen prijzen/tarieven zijn exclusief omzetbelasting en kosten van materialen, reis- en verblijfskosten, verpakking, emballage, vervoer, verzekeringen, installatie en implementatie, instructies en opleidingen tenzij anders overeengekomen. Genoemde prijzen/tarieven zijn voorts gebaseerd op de per datum van offerte/totstandkoming overeenkomst bekende prijsbepalende factoren. Atimo is gerechtigd om tussentijdse verhogingen van heffingen, belastingen, invoerrechten, wisselkoersen en overige prijsbepalende factoren aan opdrachtgever door te berekenen.

 

11.2 Betaling geschiedt à contant op het moment en de plaats waar de gekochte goederen door Atimo aan opdrachtgever worden geleverd dan wel aangeboden of op factuur en in dat geval uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Alvorens Atimo zal overgaan tot uitvoering van de opdracht dient telkens (tenminste) 40% van het totaalbedrag door opdrachtgever te zijn voldaan, behoudens schriftelijk afwijkende afspraken. Bedoelde voorschotbetaling wordt gefactureerd onmiddellijk bij de opdrachtbevestiging.

 

11.3 Betalingen worden gedaan in de op de facturen vermelde valuta en – bij betaling op factuur – verricht met gebruikmaking van het door Atimo aan te wijzen bankrekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van opdrachtgever. Korting, inhouding/opschorting of verrekening is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atimo niet toegestaan.

 

11.4 Alle betalingstermijnen gelden steeds als fatale termijn. Indien opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en aan Atimo een vertragingsrente verschuldigd ad 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum der factuur/facturen waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand. Alsdan is opdrachtgever voorts verschuldigd buitengerechtelijke kosten, berekend conform het tarief der Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van Euro 250,=. Betalingen strekken achtereenvolgens in mindering op incassokosten, rente en de langst uitstaande factuur.

 

11.5 De vordering op opdrachtgever met inbegrip van rente, kosten en eventueel nog niet opeisbare facturen, zal verder terstond opeisbaar zijn ingeval van een andere toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever c.q. reeds ingetreden wanbetaling dan wel wanneer beslag op diens goederen wordt gelegd dan wel surséance van betaling of het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd. Hetzelfde geldt bij onder curatelestelling van opdrachtgever en stillegging of liquidatie van diens onderneming. Opdrachtgever wordt alsdan van rechtswege geacht in verzuim te zijn, ongeacht eerdere afspraken.

 

11.6 Ingeval van niet-tijdige betaling heeft Atimo steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor een periode gelijk aan die waarmee opdrachtgever in gebreke is gebleven met tijdige betaling, of te harer keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

ARTIKEL 12 – RISICO, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIE

12.1 Behoudens nadere of afwijkende afspraken gaat het risico van verkochte zaken op opdrachtgever over op het tijdstip van levering als bedoeld in artikel 3.3. Voorts gelden in geval van koop en verkoop de volgende condities.

 

12.2 Alle aan opdrachtgever geleverde en in de toekomst te leveren zaken, blijven eigendom van Atimo totdat alle uit hoofde van enige tussen partijen gesloten of nog te sluiten overeenkomst door opdrachtgever aan Atimo verschuldigde bedragen inclusief rente, kosten, boetes en eventuele schadevergoedingen zijn voldaan. Zolang de geleverde zaken niet in eigendom zijn overgegaan op opdrachtgever, is opdrachtgever slechts houder daarvan en is hij niet gerechtigd deze te vervreemden, te verpanden, te verhuren, aan derden in gebruik af te geven, of op enigerlei andere wijze te bezwaren.

 

12.3 Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekortschiet of goede grond bestaat om aan te nemen dat opdrachtgever zal tekortschieten, is Atimo gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen, onder eventuele creditering, ongeacht of opdrachtgever bijvoorbeeld failliet is verklaard of surséance van betaling is verleend. Atimo heeft te allen tijde vrije toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, waar deze zich ook bevinden.

 

ARTIKEL 13 – GEHEIMHOUDING

13.1 Zowel Atimo als opdrachtgever staan ervoor in dat zij alle bij het sluiten en tijdens de looptijd van de overeenkomst aan hen bekend geworden bedrijfs- of productgevoelige gegevens en bijzonderheden geheim zullen houden en op geen enkele wijze aan derden prijsgeven; zowel gedurende als na afloop van de contractperiode. Tot genoemde gegevens worden in elk geval gerekend de als zodanig aangemerkte gegevens, informatie met betrekking tot geleverde software, broncodes daaronder begrepen, zomede de bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van product of bedrijf, bijvoorbeeld betreffende bedrijfsproces, (technische) procedés, prijsstelling, relatiekring en kennis.

 

13.2 Tekeningen, berekeningen, systemen, methoden, schema’s, voorbeelden, software of hulpzaken blijven te allen tijde eigendom van Atimo en zullen niet door opdrachtgever aan derden worden bekend gemaakt of ter beschikking gesteld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atimo, op straffe van een direct opeisbare aan Atimo te verbeuren boete van Euro 5.000,= per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt.

 

13.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld stipt in acht worden genomen. Voorzover mogelijk en noodzakelijk zal Atimo zorgdragen – overeenkomstig de state of the art van het betrokken moment voor adequate beveiliging van deze registratie. Opdrachtgever vrijwaart Atimo voor eventuele aansprakelijkheden terzake.

 

ARTIKEL 14 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, het auteursrecht op computerprogrammatuur, alsmede alle soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot computerprogramma’s, databases, documentatie of hardware daaronder begrepen, berusten bij uitsluiting bij Atimo. Opdrachtgever verkrijgt slechts de niet-exclusieve gebruiksrechten en benodigde bevoegdheden die uitdrukkelijk zijn toegekend, welke gebruiksrechten en bevoegdheden niet aan derden overdraagbaar zijn.

 

14.2 De verkrijging van het gebruiksrecht strekt op geen enkele wijze tot gehele of gedeeltelijke overdracht van eerdergenoemde rechten, maar laat overigens de rechten van Atimo onverlet om al haar know how, uitvindingen en ideeën terzake van de software te gebruiken en verder te ontwikkelen. Atimo is bevoegd haar – eventueel geactualiseerde – software mede ten behoeve van derden ter beschikking te stellen.

 

14.3 Opdrachtgever zal nimmer de aangebrachte herkenningstekens op de aan Atimo toekomende rechten van intellectuele eigendom – zoals merktekens of handelsnamen – mogen wijzigen, onherkenbaar maken, verwijderen, vermenigvuldigen of daarvan kopieën vervaardigen. Atimo behoudt zich het recht voor alle naar haar inzicht noodzakelijke of nuttige maatregelen te treffen, ter bescherming van haar apparatuur (hardware en software en overige materialen) en haar rechten van intellectuele eigendom.

 

14.4 Atimo neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgsmaatregelen in acht om te voorkomen dat haar prestaties in strijd komen met enig volgens het Nederlands rechtstelsel geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan Atimo enig verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht van een derde wordt gemaakt, zal Atimo ervoor zorgdragen dat opdrachtgever het geleverde of een gelijkwaardige andere zaak ongestoord kan blijven gebruiken, mits opdrachtgever Atimo tijdig in staat stelt en alle verlangde informatie en medewerking verschaft om voor haar belangen jegens die derde op te komen.

 

ARTIKEL 15 – DUUR, BEËINDIGING EN AANPASSING VAN OVEREENKOMST

15.1 Indien Atimo met opdrachtgever een overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, eindigt de overeenkomst zonder opzegging en van rechtswege bij ommekomst van deze termijn. Alsdan is tussentijdse opzegging dan wel ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever niet mogelijk. Wordt er een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur, dan kan – tenzij anders overeengekomen en onverlet het bepaalde in deze voorwaarden – de overeenkomst tussentijds door beide partijen worden opgezegd mits daarvoor een opzegtermijn van tenminste zes maanden in acht wordt genomen.

 

15.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt in afwijking van het voorgaande lid een serviceovereenkomst aangegaan voor de bepaalde duur van twaalf maanden die behoudens tussentijdse schriftelijke opzegging bij aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden, telkenmale na afloop van de bepaalde duur stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van wederom twaalf maanden.

 

15.3 Indien opdrachtgever na schriftelijke opdrachtverstrekking deze opdracht voorafgaand aan de levering en/of uitvoering door Atimo annuleert, dan is opdrachtnemer gehouden aan Atimo een vergoeding van 60% van het orderbedrag exclusief BTW te voldoen. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

 

15.4 Aanpassingen op of wijzigingen van enige overeenkomst tussen Atimo en opdrachtgever zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Atimo zijn bevestigd.

 

ARTIKEL 16 – HOOFDELIJKE VERBONDENHEID

16.1 Indien tussen Atimo en meerdere partijen een overeenkomst is gesloten, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zodat Atimo ieder van hen voor het geheel kan aanspreken.

 

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

17.1 Op alle overeenkomsten tussen Atimo en opdrachtgever – deze algemene voorwaarden inbegrepen – is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen – voorzover al van toepassing – van het Weens Koopverdrag worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

17.2 Partijen kiezen woonplaats op het kantooradres van Atimo. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden geacht aldaar te zijn gesloten.

 

17.3 Alle geschillen uit of verbandhoudend met de overeenkomst tussen partijen of deze voorwaarden, zullen met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland, tenzij Atimo alsnog de voorkeur geeft het geschil aan arbitrage of de wettelijk bevoegde rechtscollege te onderwerpen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

 

Atimo Personeelstechniek B.V.
Computerweg 1, 3542 DP Utrecht – Postbus 1279, 3600 BG Maarssen
Telefoon 0346-581870 – Fax 0346-568735
E-mail: verkoop@atimo.nl.
Internet: www.atimo.nl.